1.1 Achtergrond van het onderzoek

Binnen de professionele schoonmaak wordt sinds de jaren ‘90 gebruik gemaakt van microvezeldoeken. Het (juiste) gebruik kent vele voordelen. Microvezels verwijderen vuil vollediger en houden het beter vast in vergelijking tot traditionele materialen en het gereinigde oppervlak blijft nagenoeg droog achter. Daarbij is het gebruik van water en reinigingsmiddel veelal niet nodig [5]. 

Voor een optimaal gebruik van microvezeldoeken wordt de zogenoemde vouwmethode geadviseerd [5]. Een (klamvochtige) microvezeldoek wordt hierbij twee of drie keer gevouwen zodat er acht of zestien kanten ontstaan. Op deze manier kan er telkens met een schoon deel van de doek worden gereinigd. Als alle kanten gebruikt zijn, wordt de doek vervangen door een schone doek. 

Voor wat betreft de hygiëne verwijderen microvezeldoeken bacteriën op zijn minst net zo goed als traditionele materialen [5]. Doordat de doeken niet meer in een emmer water uitgespoeld worden, blijven vuil en micro-organismen achter in de doek en worden niet via het spoelwater verplaatst naar een ander te reinigen oppervlak. Verspreiding van vuil en micro-organismen wordt verder tegengegaan door te werken van schoon naar vuil en door het wisselen van kant van de doek of de gehele doek per taak. 

Bergen et al. heeft onderzoek gedaan naar de verspreiding van micro-organismen bij het gebruik van gevouwen microvezeldoeken [1]. Uit dit onderzoek blijkt dat er na het schoonmaken van een gecontamineerd oppervlak met gevouwen microvezeldoeken weliswaar sprake is van een reductie van micro-organismen, maar dat micro-organismen ook verspreid worden naar opeenvolgende oppervlakken. Er is sprake van kruisbesmetting. Het verspreiden van micro-organismen zou een gevolg kunnen zijn van het steeds opvouwen van de doeken waarbij de micro-organismen via de doek naar de hand(schoenen) overgedragen worden (contact contaminatie) of via overdracht van micro-organismen van vuile naar schone delen van de doek [6]. 

Het onderzoek van Bergen richt zich op één specifiek oppervlak (chirurgisch afdekmateriaal) en één type microvezel doek [1]. Dit oppervlak is niet representatief voor de te reinigen oppervlakken binnen de professionele schoonmaak. De Commissie Techniek van de Vereniging Schoonmaak Research vraagt zich daarom af of er in situaties die dichter bij de praktijk liggen, eveneens sprake is van verspreiding van micro-organismen door microvezeldoeken bij de toepassing van de vouwmethode. Daarnaast wil de Commissie weten of het type microvezeldoek hier nog een rol speelt.

1.2 Doel van het onderzoek

In dit onderzoek wordt het verspreiden van micro-organismen van vuil- naar schone oppervlakken bij het schoonmaken van verschillende soorten materialen met verschillende soorten gevouwen microvezeldoeken onderzocht. 

Voor dit doel zijn de volgende onderzoeksvragen geformuleerd:

  1. Worden bij het schoonmaken van een vuil oppervlak met een gevouwen microvezeldoek, micro-organismen verspreid naar opeenvolgende schone oppervlakken?
  2. Wat is de invloed van verschillende soorten microvezeldoeken op een eventuele verspreiding van micro-organismen?
  3. Wat is de invloed van verschillende soorten materialen op een eventuele verspreiding van micro-organismen?
  4. Als micro-organismen verspreid worden door de toepassing van de vouwmethode, welke contaminatiefactoren zijn dan van invloed op dit proces?